Donnerwiederen iwwert Lëtzebuerg

Vill lass war zu Meespelt a Keespelt déi läscht Nuecht mat den Donnerwiederen. Duerch de ville Reen an de Knëppelsteng waren zu Keespelt a Meespelt vill Kelleren an enger ganz kuerzer Zäit voll gelaf. Mir waren vun 22:00 bis 03:00 mat 5 Equippen an 20 Leit am Asaz, zousätzlech koum nach eng Equippe vum CIS Bertrange-Strassen als Verstärkung. Tëschent Kielen an Koplescht war e Bam ob een Auto gefall, bei deem Asaz goufe mir och vun enger Ambulanz an dem HLF vum CIS Mamer ënnerstëtzt. Den Poste Fixe war dee ganzen Owend och mat 2 Leit besat fir déi ganz Asätz an der Gemeng tëschent dem 112 an den Equippen um Terrain ze koordinéieren. Um Enn hate mer 24 Asätz.
Moies um 10:00 war dann och rëm RdV fir all d’Material rëm Asazbereet ze maachen.

2018-04-29 Donnerwiederen iwwert Lëtzebuerg
Posted in Asätz.