Otemschutz

Rollcontainer "Otemschutz"

De Rollcontainer "Otemschutz" ass eng Reserve mat Otemschutzgeräter a Fläschen. Et sinn ëmmer 6 komplett Geräter dran, mat deenen een dann kann 3 Binômen ausrëschten.

Donieft sinn och nach ersatz Fläschen mat Loft drann souwéi eng Këscht mat Otemschutzmasken.

An enger zweeter Këscht ass Drénkwaasser an Rosport Poms fir d'Otemschutzdréier nom Asaz.